Statut Stowarzyszenia Krakowski Airsoft

statut
3

W związku z opublikowaną ostatnio informacją o możliwości wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Krakowski Airsoft postanowiliśmy opublikować nasz statut. Żywimy nadzieję, że informacje w nim zawarte wyjaśnią kim tak na prawdę jesteśmy i rozwieją wszelkie wątpliwości w podjęciu decyzji o wstąpieniu w nasze szeregi. Poniżej statut w formie tekstu jednolitego, który został uchwalony dnia 22.04.2012.

Spis treści:

 1. Rozdział I

  1. Postanowienia ogólne
 2. Rozdział II

  1. Członkostwo
 3. Rozdział III

  1. Władze Stowarzyszenia
  2. Walne Zebranie Członków
  3. Zarząd Stowarzyszenia
  4. Komisja Rewizyjna
  5. Uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia
 4. Rozdział IV

  1. Finanse
 5. Rozdział V

  1. Zmiana Statutu
 6. Rozdział VI

  1. Rozwiązanie Stowarzyszenia

Rozdział I:

Postanowienia ogólne

Art. 1

Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: Stowarzyszenie Krakowski Airsoft.

Art. 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3

Siedzibą Stowarzyszenia Krakowski Airsoft jest miasto. Kraków.

Art. 4

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Promocja ASG (Air Soft Guns) – gry zespołowej wykorzystującej pneumatyczne repliki broni palnej;
 2. Organizacja manewrów ASG;
 3. Uświadamianie społeczeństwa w sferze funkcjonowania i zasad korzystania z replik broni typu ASG;
 4. Promocja zdrowego trybu życia, dbanie o kondycję fizyczną członków Stowarzyszenia;
 5. Promocja Wojska Polskiego.

Art. 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie spotkań oraz treningów,
 2. Prowadzenie działalności szkoleniowej,
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej,
 4. Współpracę z innymi organizacjami.

Rozdział II:

Członkostwo

Art. 6

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.

Art. 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych;
 2. Członków wspierających (sympatyków).

Art. 8

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Polski lub obywatel pastwa należącego do Unii Europejskiej mający miejsce stałego zamieszania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat.
 2. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Polski lub obywatel państwa należącego do Unii Europejskiej mający miejsce stałego zamieszania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 16 lat.

Art. 9

Nabycie członkostwa następuje poprzez łączne spełnienie następujących warunków:

 1. Złożenie wniosku o uzyskanie członkostwa Zarządowi. Wniosek powinien zawierać następujące dane: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis.
 2. Uzyskanie jednogłośnej zgody Zarządu, która udzielana jest w terminie do 2 tygodni. W razie wątpliwości Zarząd może przeprowadzić rozmowę z kandydatem na członka. Od odpowiedzi odmownej nie ma odwołania. Osoba, której wniosek o członkostwo został odrzucony może złożyć następny po upływie roku od wydania poprzedniego postanowienia.
 3. Uiszczenie opłaty wpisowej oraz okresowej składki w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków, jednakowej dla wszystkich członków Stowarzyszenia. Opłaty i składki przyjmuje za pokwitowaniem Skarbnik.

Art. 10

Każdy Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. Uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, głosowaniach w ramach Walnego Zebrania Członków,
 2. Sprawować funkcje we władzach Stowarzyszenia,
 3. Brać udział w realizacji celów statutowych,
 4. Opuścić Stowarzyszenie bez podania powodów (w takiej sytuacji opłaty uiszczone stowarzyszeniu w ramach składek członkowskich i wpisowego nie podlegają zwrotowi).
 5. Grupa co najmniej 10 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia ma prawo złożyć projekt uchwały Prezesowi, który obowiązkowo przekazuje go pod głosowanie Walnego Zebrania Członków.

Art. 11

Każdy Członek Wspierający Stowarzyszenia ma prawo:

 1. Uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym w ramach Walnego Zebrania Członków,
 2. Brać udział w realizacji celów statutowych,
 3. Opuścić Stowarzyszenie bez podania powodów (w takiej sytuacji opłaty uiszczone stowarzyszeniu w ramach składek członkowskich i wpisowego nie podlegają zwrotowi).

Art. 12

Obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia jest:

 1. Przestrzeganie statutu,
 2. Stosowanie się do uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia,
 4. Opłacanie składek członkowskich.

Art. 13

 1. Członkostwo ustaje w razie wystąpienia jednego z następujących przypadków:

  1. wystąpienia członka Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
  2. rozwiązania się Stowarzyszenia,
  3. wykluczenia w drodze uchwały Zarządu w przypadku:

   1. naruszenia postanowień niniejszego Statutu;
   2. opóźnienia w zapłacie składek członkowskich ponad jeden kwartał.
 2. Od uchwały zarządu przysługuje odwołanie w ciągu tygodnia od otrzymania decyzji przez zainteresowanego, kierowane do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków może uchylić decyzję Zarządu uchwałą podjętą większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

Rozdział III:

Władze Stowarzyszenia

Art. 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków

Art. 15

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

Art. 16

 1. Walne Zebranie Członków wykonuje wszystkie czynności władcze w ramach funkcjonowania stowarzyszenia, które nie zostały zastrzeżone dla innych organów oraz uchwala regulamin swoich obrad. Obradom Walnego Zebrania Członków przewodniczy Prezes lub osoba przez niego wskazana z grona członków stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

  1. podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie i rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
  2. wybór Komisji Rewizyjnej
  3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  4. uchwalanie głównych kierunków programów działania Stowarzyszenia
  5. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalność ustępujących władz
  6. rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu, Rady Nadzorczej i członków Stowarzyszenia.

Art. 17

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz na kwartał przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku braku wymaganej połowy członków drugi termin zebrania wyznacza się w tym samym dniu. O ważności podejmowanych w pierwszym i drugim terminie stanowi art. 17 ust. 2.

Art. 18

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane:

 1. Przez Zarząd każdorazowo z jego inicjatywy,
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. Pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

Art. 19

 1. Walne Zebranie Członków realizuje cele Stowarzyszenia oraz stanowi o jego kształcie w formie uchwał.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ (jednej drugiej) ogólnej łącznej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.

Art. 20

Walne Zebranie Członków ustala na wniosek Zarządu wysokość corocznej składki członkowskiej.

Zarząd Stowarzyszenia

Art. 21

W skład zarządu wchodzą:

 1. Prezes Zarządu,
 2. 2 Zastępców Prezesa Zarządu,
 3. 2 Członków Zarządu.

Art. 22

Zarząd:

 1. Pełni funkcję administracyjną Stowarzyszenia,
 2. Uchwala regulamin swoich posiedzeo,
 3. Wyznacza spośród swojego grona Skarbnika ora Rzecznika,

  1. Skarbnik:

   1. Zarządza środkami finansowymi Stowarzyszenia,
   2. Zbiera składki członkowskie, opłaty wpisowe i wydaje pokwitowania,
   3. Wykonuje inne funkcje zlecone przez Zarząd, Prezesa lub Walne Zebranie Członków,
  2. Rzecznik Stowarzyszenia:

   1. Odpowiada za promocję Stowarzyszenia i celów jego działalności,
   2. Pełni rolę administratora strony internetowej Stowarzyszenia,
   3. Odpowiada za publikację uchwał oraz stanów finansowych na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 4. Pod koniec kadencji przedkłada Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z własnej działalności, które podlega ogłoszeniu na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
 5. Posiada inicjatywę w zakresie przedkładania projektów uchwał Prezesowi, który niezwłocznie przekazuje je pod głosowanie Walnego Zebrania Członków,
 6. Realizuje cele statutowe Stowarzyszenia.
 7. Wykonuje uchwały Walnego Zebranie Członków,
 8. Przedstawia plan działalności Stowarzyszenia co kwartał,
 9. Wnioskuje na początku roku kalendarzowego o uchwalenie przez Walne Zebranie Członków składki członkowskiej w określonej wysokości
 10. Ustala kierunki rozwoju.

Art. 23

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
 2. Do rozporządzania prawami zaciągania zobowiązań przewyższających jednorazowo równowartość kwoty 2.500 EURO (dwa tysiące pięćset jednostek waluty Unii Europejskiej) oraz nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, jak też obciążania nieruchomości i użytkowania wieczystego ograniczonymi prawami rzeczowymi, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Komisji Rewizyjnej.

Art. 24

Nie można łączyć funkcji Prezesa, zastępcy Prezesa, członka Komisji Rewizyjnej, Skarbnika, Członka Zarządu i Rzecznika Stowarzyszenia. Ponadto urzędujący członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu, ale na wniosek tejże Komisji może uczestniczyć bez prawa głosu w jego obradach jako obserwator.

Art. 25

 1. Prezes Stowarzyszenia jest wybierany na roczną kadencję z grona członków stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów liczby członków Stowarzyszenia. Kandydata na Prezesa zgłasza grupa co najmniej 10 członków stowarzyszenia oraz osoba dotychczas pełniąca funkcje Prezesa, która nie może wskazać na siebie.
 2. Prezes stowarzyszenia:

  1. Przewodniczy obradom Walnego Zebrania Członków i posiedzeniom Zarządu
  2. Przyjmuje wnioski z projektami uchwał i przekazuje je pod obrady Walnego Zebrania Członków,
  3. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
  4. Posiada inicjatywę w zakresie wnoszenia projektów uchwał pod głosowanie Walnego Zebrania Członków, może przy tym określić własny projekt jako pilny,
  5. Pod koniec kadencji przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z własnej działalności Zarządu, które podlega wcześniej zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

Art. 26

 1. I Zastępca Prezesa oraz II Zastępca Prezesa są wybierani na roczną kadencję z grona członków stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów liczby członków Stowarzyszenia. Kandydatów na te funkcje zgłaszają grupy co najmniej 5 członków stowarzyszenia.
 2. Zastępcy Prezesa Zarządu powołani są do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez osobę pełniąca w danym czasie funkcję Prezesa Zarządu. II Zastępca Prezesa Zarządu wykonuje obowiązki Prezesa Zarządu, gdy wskazana wyżej przyczyna stała się równocześnie udziałem osób pełniących w danym czasie funkcje Prezesa Zarządu i I Zastępcy Prezesa Zarządu.

Art. 27

Pozostali Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zebranie Członków na roczną kadencję, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Kandydatów na Członka Zarządu zgłaszać mogą minimum dwie osoby. spośród członów Zebrania.

Art. 28

 1. Każdy Członek Zarządu:

  1. Uczestniczy w posiedzeniach Zarządu i jego pracach,
  2. Wykonuje zadania zlecone przez Zarząd,
  3. Każdorazowo na wniosek członków Walnego Zebrania Członków, informuje ich o pracach i bieżącej działalności Zarządu.
  4. Podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności conajmniej ½ (jednej drugiej) ogólnej łącznej liczby członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna

Art. 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego oraz dwóch członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków z grona członków Stowarzyszenia na roczną kadencję, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ (jednej drugiej) ogólnej łącznej liczby członków Komisji. Przy podejmowaniu uchwał w razie równej liczby głosów rozstrzygające znaczenie ma głos przewodniczącego.

Art. 30

Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością władz stowarzyszenia i jego finansami, badając sprawozdanie skarbnika i składając opinię o jego działalności Walnemu Zebraniu Członków.

Art. 31

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu każdorazowo, kiedy uzna to za konieczne.

Art. 32

Komisja Rewizyjna posiada inicjatywę w zakresie składania projektów uchwał Prezesowi, który jest zobowiązany niezwłocznie oddać je pod głosowanie Walnego Zebrania Członków na najbliższym posiedzeniu.

Art. 33

Komisja Rewizyjna ma prawo złożyć wniosek o odwołanie przed upływem kadencji Prezesa, Zastępcy Prezesa, oraz Członków Zarządu, jeśli ci dopuścili się złamania statutu Stowarzyszenia. Wniosek taki jest poddawany pod głosowanie na obradach Walnego Zebrania Członków przez przedstawiciela Komisji Rewizyjnej (który na czas głosowania przejmuje przewodniczenie obradom z rąk Prezesa) i zostaje przyjęty, jeśli opowie się za nim 2/3 liczby członków stowarzyszenia.

Art. 34

Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności raz na pół roku, podczas obrad Walnego Zebrania Członków. 

Uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia

Art. 35

Uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia następuje według procedury ich wyboru. Jeśli członek Stowarzyszenia zrezygnuje z pełnionej funkcji lub opuści stanowisko z innych przyczyn, Zarząd zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków celem obsadzenia opróżnionego stanowiska. Osoba wybrana na opróżnione stanowisko, obejmuje je niezwłocznie po uprawomocnieniu się uchwały Walnego Zebrania Członków i sprawuje je do upływu kadencji osoby, która wcześniej zaprzestała pełnienia swojej funkcji.

Rozdział IV:

Finanse

Art. 36

Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku Stowarzyszenia, działalności gospodarczej oraz z ofiarności publicznej.

Art. 37

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków jak również na inne cele komercyjne.

Art. 38

Finansami Stowarzyszenia zarządza Skarbnik, który podlega kontroli ze strony Komisji Rewizyjnej i przedstawia Walnemu Zebraniu Członków oddzielne sprawozdanie ze swojej działalności w zakresie finansów stowarzyszenia na miesiąc przed końcem swojej kadencji.

Rozdział V:

Zmiana statutu

Art. 39

Statut Stowarzyszenia może zostać zmieniony przez Walne Zebrania Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków stowarzyszenia.

Art. 40

Wniosek o zmianę statutu składa Zarząd lub grupa 10 członków stowarzyszenia Prezesowi, który jest zobowiązany przedłożyć wniosek pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

Art. 41

O zmianie statutu Zarząd niezwłocznie informuje właściwy sąd, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 21 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Rozdział VI:

Rozwiązanie stowarzyszenia

Art. 42

 1. Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków z głosem stanowiącym i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia wyłącznie na cele zgodne z celami Stowarzyszenia.
 3. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z Rejestru Stowarzyszeń.

Art. 43

W razie rozwiązania stowarzyszenia Krakowski Airsoft, jego likwidatorem staje się Zarząd, który podejmuje czynności przewidziane w art. 37 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Pobierz PDF

Komentarze (3)

 1. avatar
  Autor: kamikadze
  Dodano: 13 lutego 2013 o 09:25

  No w końcu jakieś stowarzyszenie airsoft z prawdziwego zdarzenia z prawdziwym statutem i strukturą.

  Powodzenia.

  • avatar
   Autor: Łukasz
   Dodano: 4 marca 2014 o 12:56

   Z prawdziwego zdarzenia, to masz na myśli takie, które są zarejestrowane w KRS i posiadają osobowość prawną? Jeśli o to Ci chodzi, to nie "w końcu", bo są już stowarzyszenia airsoftowe w Polsce np. Dzikusy, czy DPMA.

  • avatar
   Autor: kamikadze
   Dodano: 5 marca 2014 o 16:20

   Ej no nie spinaj się tak ziomek. Tak tylko napisałem. Słyszałem o różnych stowarzyszeniach co sie wokół asg (nie tylko airsoftowe) obracają. Poprostu tutaj wygląda to jakoś bardziej profesjonalnie i poważnie. Bardziej dociera, no przynajmniej do mnie jakoś trafiło do tego stopnia, że często tu zaglądam.

Zostaw komentarz

Jesteś niezalogowany. Aby móc się szerzej zidentyfikować Zarejestruj się lub zaloguj.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies. więcej

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Nasza strona wykorzystuje cookies – małe pliki tekstowe, które są umieszczone na komputerze, aby pomóc stronie zapewnić użytkownikowi łatwiejsze korzystanie z jej zasobów. Generalnie, ciasteczka są używane do zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacie np. odnośnie zawartości koszyka w sklepie internetowym, czy zapewnienia możliwości śledzenia anonimowych danych do aplikacji, takich jak Google Analytics. Cookies służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Z reguły pliki cookie będą dla Ciebie pomocne. Jednakże, jeśli wolisz wyłączyć cookies na tej stronie i na innych, najskuteczniejszym sposobem na to będzie wyłączenie cookies w swojej przeglądarce. Proponujemy konsultację w sekcji pomocy przeglądarki lub przyjrzenie Witryny o ciasteczkach, która oferuje wskazówki dotyczące wszystkich nowoczesnych przeglądarek.

Zamknij

Google+